Hoe zorgt jouw vzw voor inkomsten? Hier lees je een aantal mogelijkheden. 

25-07-2019
Hoe zorgt jouw vzw voor inkomsten? Hier lees je een aantal mogelijkheden.
Hoe zorgt jouw vzw voor inkomsten? Hier lees je een aantal mogelijkheden.

Aangezien het belangrijk is voor een vzw om over voldoende financiële inkomsten te beschikken om haar doel te kunnen verwezenlijken, is het aan te raden hiervoor het nodige initiatief te nemen. 

Hieronder bespreken we kort een aantal mogelijke inkomstenbronnen. 

1. Schenking

Een gift moet minimum 40 euro bedragen om fiscaal aftrekbaar te zijn. Alleen giften aan instellingen die fiscale attesten mogen uitreiken, zijn aftrekbaar.

Wanneer een ministeriële machtiging nodig?

Schenkingen waarvan de nettowaarde (of de waarde na afhouding van erfbelasting, diverse kosten en honoraria) hoger is dan 100.000 euro, moeten door de minister van Justitie of door zijn vertegenwoordiger gemachtigd worden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze procedure. Volgende schenkingen moet gemachtigd worden:

 • de rechtstreekse schenkingen.
 • de schenkingen verleden overeenkomstig de vormvereisten van artikel 931 van het burgerlijk wetboek (bijvoorbeeld een schenking via authentieke akte).
 • de onrechtstreekse schenkingen (bijvoorbeeld bankgift).

Handgiften aan vzw's moeten niet gemachtigd worden, ongeacht het bedrag van wat geschonken werd. Een handgift is een gift van hand tot hand van roerende goederen.

Ook schenkingen tussen private rechtspersonen met belangeloos doel vallen buiten de machtigingsvereiste. Het specialiteitsbeginsel maakt wel dat het hier moet gaan om schenkingen tussen rechtspersonen met een gelijkaardig doel.

Schenkingen tussen vzw's komen in de praktijk vaak voor:

 • bij een ontbinding of vereffening van een vzw moet de ontbindende vzw haar resterende actief overdragen aan een andere vzw.
 • de stortingen die een vzw doet om de schulden van een andere vzw te dekken.

Volgens de administratieve rechtspraak is voor schenkingen tussen gelijkaardige vzw's geen machtiging vereist.

Belastingvermindering voor bepaalde giften?

Onder een aantal strikte voorwaarden zijn giften aan vzw's fiscaal aftrekbaar. Enkel giften aan erkende vzw's komen hiervoor in aanmerking.

Men heeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het bedrag van de gift, als de gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging.
 • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling.
 • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt.
 • de gift moet in geld verlopen.

Hoeveel belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 10 procent van het totale netto-inkomen;
 • ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017).

Fiscale attesten?

Om aan te tonen dat men meer dan 40 euro aan een welbepaalde organisatie heeft geschonken, moet men een fiscaal attest kunnen voorleggen. Niet elke organisatie kan een dergelijk attest afleveren.

Erkende vereniging of instelling?

Zoals hierboven besproken moet men over een fiscaal attest of kwijtschrift beschikken om de belastingvermindering toe te passen. Niet alle instellingen mogen echter kwijtschriften uitreiken voor ontvangen giften.

In de praktijk wordt er veel gewerkt via een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

Indien gewenst, bezorgen we u graag -vrijblijvend- wat meer info over de werking hiervan.

2. Sponsoring

Hoewel sponsoring op het eerste zicht veel gelijkt op een schenking, is er toch een fundamenteel verschil. Bij sponsoring is er immers geen "vrijgevigheid".

In ruil voor de financiële steun vraagt de sponsor een tegenprestatie, bijvoorbeeld de nodige publiciteit, gratis deelname aan georganiseerde activiteiten of eventueel een mandaat in de raad van bestuur.

Sponsoring is fiscaal aftrekbaar bij degene die sponsort, indien het gaat om een beroepskost. Elke belastingplichtige mag dan de werkelijke uitgaven die hij/zij doet om de beroepskosten te verwerven of te behouden, aftrekken van de betrokken inkomsten.

Wat betreft de fiscale aftrekbaarheid, volstaat in principe de factuur (verschil met schenking). De tegenprestaties moet wel kunnen worden bewezen.

Indien gewenst, kunnen we een sponsorovereenkomst (op maat) voor u opmaken. Onder "info" vindt u op onze website reeds een model van sponsorcontract terug. 

3. Crowdfunding

Principe

Veel consumenten investeren/geven een (klein) bedrag aan een bepaald project. Doorgaans gebeurt dit via het internet (platform) en is het gekoppeld aan een return (bv. donatie, reward, aandelen).

Een crowdfunding-platform moet aan heel wat regels voldoen.

Fiscale aftrekbaarheid

Beleggers bij een crowdfunding-platform (dat erkend is door de FSMA) kunnen vanaf 1 februari 2017 genieten van de tax shelter voor startende ondernemingen, op voorwaarde natuurlijk dat ze investeren in het kapitaal van een startende vennootschap (geregeld in wet van 18 december 2016 (in werking vanaf 1 februari 2017).

Deze belastingvermindering is afhankelijk van de omvang van de vennootschap bij de fondsenwerving:

 • de belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag in kmo's;
 • de belastingvermindering bedraagt 45% van het geïnvesteerde bedrag in micro-ondernemingen (de meeste vzw's vallen hieronder).

De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar of overdraagbaar. 

De investeerder mag zo maximaal 100.000 euro investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Hulp nodig?

Verenigingen Van Nu heeft reeds een aantal schenkings-, sponsoring- en crowdfund-projecten mee mogen begeleiden. Ervaring leert ons dat een goede voorbereiding key is. 

Indien u interesse heeft om eens vrijblijvend samen te zitten hierover, geef ons zeker een seintje via het contactformulier op de website of via info@verenigingen-van-nu.be.